Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN – BEHANDELINGEN

 

Begrippen 

 • Zorgaanbieder: Embody – praktijk voor Massage & Aromatherapie
  .
 • BEROEPSVERENIGING: FAGT www.fagt.org
 • KOEPEL: RBCZ www.rbcz.nu De RBCZ is als koepel een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.
 • Klacht-en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
 • KLACHTENFUNCTIONARIS: KLACHTENFUNCTIONARIS is het tussenstation tussen het klacht-en tuchtrecht van BEROEPSVERENIGING/KOEPEL en de geschillencommissie.
 • GESCHILLENCOMMISSIE: GESCHILLENCOMMISSIE voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen.
  Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
 • WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
 • Cliënt / patiënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
 • Behandeling: de door ZORGAANBIEDER aangeboden dienst na mondelingen toestemming van cliënt / patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van ZORGAANBIEDER.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

•Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door EMBODY uit te voeren opdrachten.

•De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

•Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor EMBODY slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Zorgaanbieder

 • EMBODY is lid van de FAGT. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de koepel kunt u vinden op www.fagt.org en op www.rbcz.nu
 • De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FAGT.

 

Behandeling

 • Voordat de afspraak begint bent u akkoord gegaan met de algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de behandelovereenkomst.
 • Eerst vindt er een intakegesprek plaats waarna de aanpak van de behandeling samen met u wordt besproken. Samen komen we overeen wat de doelen zijn van de behandeling, welke behandelwijze zal worden toegepast, en mogelijke te verwachten uitkomsten van de behandeling. Deze mondelingen overeenkomst wordt vastgelegd in uw dossier en vormt de leidraad van de behandeling.  
 • In sommige omstandigheden wordt er een schriftelijk behandelplan samen met u opgesteld. Dit gebeurt veelal wanneer de behandelaanpak meerdere behandelvormen omvat en/of langdurig behandeltijd nodig wordt geacht. Bij een schriftelijk behandelplan wordt u gevraagd deze goed te keuren. Dit kan per email.
 • Wanneer er sprake is van een contra –indicatie dan behoudt de therapeut zich het recht om niet te behandelen. Zie contra-indicaties onder aan de pagina.
 • Behandeling en adviezen van therapeut zijn geheel vrijblijvend. De uiteindelijke beslissing en verantwoording met betrekking tot het opvolgen van een advies of het laten uitvoeren van een behandeling ligt geheel bij cliënt.
 • Een natuurgeneeskundige behandeling is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten.
 • Komt u vaker? Dan vinden er regelmatig evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de zorgverlener mondeling verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De sessies duren ongeveer 60min tot 120min (dit is van tevoren overeengekomen) en vinden, tijdens een behandel traject, met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Het is mogelijk dat er reacties na een behandeling optreden. Dit kunnen lichamelijke of emotionele reacties zijn, de klacht zou even erger kunnen worden of er kan ook vermoeidheid of spierpijn optreden. Dit zijn normale reacties en gaan vanzelf weer over.
  Maakt u zich zorgen over een reactie na de behandeling, wacht u dan niet tot de volgende afspraak. Neem telefonisch contact op met EMBODY, zodat er uitleg en aanwijzingen kunnen worden gegeven.

  Reageert u allergisch of buitenproportioneel op een behandeling? Staak de behandeling dan onmiddellijk en raadpleeg een arts.

 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
 • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter als aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent een toestemmingsformulier ter goedkeuring voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.

  •Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De BEHANDELING gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

  •In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de BEHANDELING stopgezet.

  •De zorgverlener van PRAKTIJK werkt als zelfstandige /freelancer/vrijgevestigde. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van PRAKTIJK kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

Betaling 

 • De kosten per therapiesessie staan duidelijk vermeld op de website en op het moment dat u online een reservering maakt. Maakt u telefonisch een afspraak dan ontvangt u een bevestiging per email waarin de kosten staan vermeld.
 • De factuur betaalt bij u bij voorkeur per pin. Contant is mogelijk maar alleen gepast. De factuur krijgt u dezelfde dag toegestuurd via de e-mail. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 30dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.
 • EMBODY/ Karina van der Leeuw is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat klachtbehandeling(mogelijk)(gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de beroepsvereniging FAGT en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op www.embody.nl/vergoedingen

 

Annulering

 • Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak.
 • De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Annulering geeft u per voorkeur telefonisch/ sms / whatsapp / e-mail door, waarbij de datum en tijd van ontvangst bindend is.

Dossiervoering

 • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
 • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)en de richtlijnen van RBCZ en de FAGT. Deze is/ zijn op te vragen bij de zorgverlener.

Klachtenregeling 

 • Embody doet altijd zijn best om cliënten ter aller tijde met de best mogelijke intentie en integriteit te behandelen. Meestal tot grote tevredenheid van onze klanten. Mocht het echter voorkomen dat je niet tevreden bent over je behandeling dan vragen wij u om uw onvrede met de zorgverlener te bespreken. Hopelijk kunnen we er dan samen uitkomen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (reactie@embody.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Embody. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
 • Wanneer u een klacht indient via het KLACHTENFUNCTIONARIS of GESCHILLENCOMMISSIE informeert u de zorgverlener te allen tijde vooraf.

 

Aansprakelijkheid

 

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW-gegevens et cetera.
 • EMBODY is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan EMBODY
 • EMBODY heeft een beroeps-en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt EMBODY tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroepen in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps-en bedrijfsaansprakelijksverzekering van de VERZEKERAAR. EMBODY is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij VERZEKERAAR, die dekkend is voor de WKKGZ.

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

 

AVG

 • PRAKTIJK houdt persoonsgegevens bij van cliënten/ patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u hier https://embody.nl/privacy-verklaring/ meer informatie vinden

 

Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten/ patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te DEN HAAG.

 

 

te ALGEMENE VOORWAARDEN – WEBSHOP BESTELLINGEN

EMBODY behoudt de mogelijkheid om de algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen. Wij adviseren dan ook dat u deze voorwaarden goed doorleest, ook bij het plaatsen van een nieuwe bestelling.

 1. BESTELLINGEN

1.1. Uw bestellingen worden in behandeling genomen door Embody, Lemmenskampweg 6. 4285 CB  DEN HAAG, Nederland.
EMBODY staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nummer: 27310693. BTW nummer: NL2050.51.376.B01.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling bij EMBODY worden de algemene voorwaarden geaccepteerd en aanvaard.

1.3. Alle, in de webwinkel genoemde prijzen zijn inclusief (21 of 9%) BTW en exclusief verzendkosten. De bijkomende BTW-kosten worden apart op uw bestelling vermeld.

1.4. EMBODY levert alleen aan consumenten in Nederland. Voor bestelling buiten Nederland – neemt u contact met ons op reactie@embody.nl

1.5. Bestellingen kunnen uitsluitend via de webwinkel worden geplaatst. Bestellingen kunnen zonder opgaaf van redenen binnen één werkdag na ontvangst worden geannuleerd. Na deze periode is uw bestelling definitief en is een wettelijke koopovereenkomst gesloten.

 1. AFLEVEREN BESTELLING

2.1. Bestellingen worden in de regel verzonden per Post NL

2.2 De bestelling wordt op het door jou opgegeven adres afgeleverd. De leveringstermijn op de website/webwinkel is indicatief. EMBODY streeft ernaar de bestelling (ruim) binnen 14 dagen af te leveren.

2.2. Er wordt een bijdrage in de kosten van verzenden in rekening gebracht, welke afhankelijk is van de ordergrootte. Deze bijdrage bedraagt: € 6,50 voor grote pakketen en € 4,50 voor brievenbus pakketen.

 • Bestellingen worden door  Post NL bij de consument thuis afgeleverd.
 1. 3. BETALINGSMOGELIJKHEDEN

3.1. Het totale factuurbedrag (producten plus verzendkosten) dient vooraf te worden betaald.

3.2. U kunt op de volgende manieren betalen:

 • Ideal
 1. GEGEVENS

4.1 Je dient er zelf zorg voor te dragen alle gegevens (email, adres en bankgegevens) volledig juist en actueel zijn.

4.2 EMBODY garandeert dat al jouw gegevens met grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, verkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming.  (zie privacy verklaring voor meer info)

4.3 EMBODY zal jouw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met jou heeft gesloten na te kunnen komen en/of jouw aanvraag in behandeling te nemen.  Zie Privacy verklaring voor meer info.

 1. RISICO TIJDENS TRANSPORT

Gedurende het transport van de producten zal EMBODY het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering zal dit risico op jou overgaan.

 1. GARANTIES

6.1 Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, breng EMBODY daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en in ieder geval binnen 3 dagen na de aflevering. Na ommekomst van deze termijn vervalt ieder mogelijk recht van reclame of welke andere aanspraak dan ook terzake het product.

6.2 Indien is aangetoond dat het product niet aan de overeenkomst beantwoord, heeft EMBODY de keuze het product te vervangen dan wel het factuurbedrag te retourneren.

6.3 Iedere aanspraak of garantie vervalt indien u een product (onjuist) heeft gebruikt, door eigen handelen gebreken zijn ontstaan of er wijzigingen aan het product zijn aangebracht.

 1. 7. HERROEPINGSRECHT

7.1. De consument heeft het recht zonder opgave van reden de goederen te retourneren binnen een periode van 7 werkdagen, ingaande op de dag na ontvangst van de goederen.

7.2. Tijdens deze herroepingstermijn heeft de consument de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds de ontvangen goederen te retourneren. Alle kosten voor het retourneren van de goederen komen wel voor rekening van de consument.

7.3. De consument kan alleen gebruik maken van zijn of haar herroepingsrecht indien de goederen waarom het gaat compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn.

Daarnaast moeten de goederen in de originele onbeschadigde verpakking met onverbroken zegel geretourneerd worden. Essentiële oliën en aromamixen moeten ongeopend blijven en de verzegeling mag niet verbroken zijn. Indien dit niet het geval is, kunnen wij het product niet terugnemen en  blijf je aansprakelijk voor betaling van het volledige factuurbedrag.

7.4. Indien je iets terugstuurt, volg dan deze stappen:

 • Stuur een email naar reactie@embody.nl zodat wij jouw zending verwachten. LET OP: vermeldt in je mail duidelijk je order nummer en de naam van het product zodat duidelijk is over welke bestelling en welk product het gaat.
 • Verpak het product zodanig dat beschadiging wordt vermeden.
 • Adresseer de artikelen.

7.5. Vooruitbetaalde goederen die geretourneerd worden op basis van het herroepingsrecht, zullen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen worden terugbetaald. Eventuele verzendkosten zullen worden verrekend.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Indien het door EMBODY geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van EMBODY beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 6 (Garanties) is geregeld.

8.2 EMBODY is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, op enige wijze ontstaan en/of voortvloeiend uit gebruik van de website of de producten van EMBODY, behoudens opzet of grove schuld van EMBODY.

8.3 Voor zover desalniettemin aansprakelijkheid van EMBODY zou bestaan, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag.  

ALGEMENE VOORWAARDEN BABY MASSAGE CURSUSSEN

 1. Annulering cursus door cursist

 

 • Annuleren van een inschrijving dient schriftelijk per brief of mail te gebeuren.
 • Bij annulering tot drie weken vóór aanvang van de cursus zal €10,- aan administratiekosten in rekening gebracht worden.
 • Bij annulering tussen de drie weken en één week vóór aanvang van de cursus zal 50% van het deelnamebedrag in rekening gebracht worden.Bij annulering binnen één week vóór aanvang van de cursus, of na de startdatum, zal 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht worden.
 • De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.
 • Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald noch in mindering worden gebracht op het cursusgeld.

 

 1. Annulering en wijzigingen cursus door docent
  • De cursus kan alleen van start gaan bij voldoende deelnemers.
  • Docent is gerechtigd een cursus te annuleren of te verschuiven naar een later moment.
  • Bij annulering van een cursus wordt geen geld geïnd bij de cursisten of wordt geind geld gelijk teruggestort
  • Wanneer door ziekte of omstandigheden een les niet doorgaat zal een alternatieve les data worden aangeboden.

 

 1. Financiële afwikkeling

Na aanmelding krijgt u een factuur toegestuurd voor het cursusgeld.  Het cursusgeld dient tenminste 1 week voor aanvang te zijn overgemaakt. Pas bij ontvangst van betaling ontvangt u bevestiging van deelname.

 

 1. Auteursrecht

Het cursusmateriaal en aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mag/mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd of ter beschikking gesteld aan derden.

 

 • Regels
  • De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk voor zijn/haar handelingen in de cursus.
  • De cursist zal de begeleider(s) voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, en die van zijn/haar kind, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d.
  • De docent is gerechtigd om de cursist, die om welke reden dan ook het verloop van de cursus of themabijeenkomst structureel belemmert, verdere deelname van de cursus of themabijeenkomst te ontzeggen.